Codi Deontològic

Codi deontològic de la
Associació de Doules de Catalunya

Les Doules membres de la Associació de doules de catalunya regim nostra tasca compromeses amb el compliment d’aquest codi ètic en la seva totalitat.

Ens posicionem al costat de la llibertat que la dona té per a decidir sobre tots els aspectes de la seva vida sexual i reproductiva. Per tant, entenem que tota dona té el dret d’informar-se sobre el procés d’embaràs, part i puerperi i el dret de ser respectada en les seves opcions personals.

1 La tasca de la Doula

La tasca de la Doula és acompanyar així com donar suport emocional i pràctic a la dona i a la seva parella, ja sigui durant la totalitat de l’etapa reproductiva (embaràs, part, postpart) com en l’etapa concreta de la seva maternitat en la que desitgi comptar amb la nostra presència. A més, algunes Doules tenen formació específica per acompanyar altres períodes com la criança, la infertilitat, la mort gestacional i / o perinatal.

Entenem per ACOMPANYAR:

  • Oferir la nostra presència física i propera tant a la mare com a la família durant la (es) etapa (s) en les que desitgi comptar amb nosaltres
  • Escoltar, sostenir i informar des del respecte, la tolerància, l’amor i la coherència. Afavorir l’autonomia de la dona en la presa de decisions, sense jutjar ni imposar criteris personals
  • Donar suport als desitjos de la família, tal com es van expressar en el seu pla de part, en converses prenatals o converses posteriors, convidant-los a que facin preguntes al seu servei mèdic, expressant les seves preferències i preocupacions
  • Promoure el benestar general de les dones i els seus nadons
  • Les Doules i les famílies han de reconèixer que el seu paper d’acompanyament no inclou que la Doula parli en lloc de la família o que prengui decisions per ella

2 La Doula no és personal mèdic ni sanitari

Per tant, no dóna consells mèdics ni interfereix en les decisions dels professionals. Tampoc realitza pràctiques sanitàries com prendre la pressió, fer tactes o prescriure cap tractament.

La Doula sempre demanarà a la família que verifiqui amb el seu metge qualsevol suggeriment o informació que pogués afectar la tasca dels professionals sanitaris.

La Doula considera insubstituïble la presència de personal sanitari. Per tant, no donem suport al part sense assistència mèdica acreditada.

Sempre aspira a mantenir una relació positiva, de col·laboració i respecte mutu, amb els professionals de la salut.

Les Doules que també siguin professionals en atenció mèdica i decideixin proporcionar serveis a un client fora de l’àmbit de la nostra pràctica, no s’han de presentar com Doules davant els seus clients o altres persones.

La Doula derivarà a altres professionals en cas que les necessitats de la família estiguin més enllà del seu àmbit de capacitació.

3 Confidencialitat

És obligació moral de la Doula vetllar pels interessos de les famílies amb les que treballa.

La Doula ha de respectar la privacitat de les famílies i mantenir la confidencialitat de tota la informació que va obtenir durant la prestació del servei professional.

Aquesta obligació, que va més enllà de l’ètica de la nostra professió, fa referència al compliment de la Llei Oficial de Protecció de Dades (LOPD).

4 Transparència

Les Doules de la Associació de Doules de Catalunya han de definir amb claredat el servei que s’ofereix a les famílies que les contracten, les seves condicions, l’abast d’aquest servei i les tarifes corresponents.

La Doula es responsabilitzarà de la seva difusió personal (fulletons, targetes, blocs, webs ….) Amb la intenció de deixar clar quina és la seva funció com a Doula i diferenciar-la d’altres activitats que realitza per evitar confusions.

La transparència en el nostre treball ens beneficia a ambdues parts, evita malentesos i falses expectatives, aportant claredat en la tasca que oferim.

5 Compromís i disponibilitat

La Doula es compromet a assumir els serveis pactats amb la família que la contracta.

Si per causes de força major la Doula no pogués continuar amb l’acompanyament en els termes acordats, s’oferirà a la família la possibilitat de contactar amb una altra Doula de Doules Barcelona o es buscaran les millors alternatives possibles.

6 Formació

Les Doules integrants de la Associació de Doules de Catalunya som responsables de la nostra actualització de coneixements. Hem d’esforçar a aconseguir un nivell competent per a la nostra pràctica professional i mantenir-nos en el bon acompliment de les nostres funcions professionals. Aquesta actualització contínua pot ser a través de cursos, tallers, conferències, lectures, investigació, revisió d’actuacions i treball personal.

7 Respecte a altres Doules

La Doula tractarà amb respecte, equitat i bona fe a totes les Doules, ja siguin de Doulas Barcelona o d’altres associacions / grups.

Entre totes realitzem un treball comú de millora de la societat i del femení, un món més humà i més amorós.

8 Llibertat d’acció

La Doula és responsable dels seus serveis i tarifes.

Cada Doula és única i, respectant el codi deontològic de la Associació de Doules de Catalunya, enfoca la seva tasca en la manera que cregui més adequat per a cada acompanyament, conservant la seva llibertat, la seva creativitat i facilitant les eines addicionals que li puguin ser d’ajuda en la presa de decisions lliure i conscientment.

Associació de Doules de Catalunya

Les doules de la Associació de Doules de Catalunya, tenim en comú una formació bàsica sobre embaràs, part fisiològic, recuperació física de la mare, lactància i acompanyament psicoemocional de la dona puèrpera.